GEBRUIKSVOORWAARDEN


Bevoegde gebruikers

Deze webpagina’s zijn uitsluitend bedoeld voor personen die in het Koninkrijk der Nederlanden woonachtig zijn.

De gebruiker komt overeen het gebruik te staken wanneer hij of zij, nu of in de toekomst, niet langer in het Koninkrijk der Nederlanden woonachtig is. Met betrekking tot de aanbieding van de op deze website beschreven producten verwijzen wij tevens naar het onderstaande hoofdstuk “Verkoopbeperkingen”.

Geen aanbod of verzoek tot aankoop, inschrijving of verkoop

Deze webpagina’s zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker toegang te geven tot de informatie die Bank Vontobel Europe AG, filiaal Frankfurt, (hierna tezamen met verbonden ondernemingen te noemen "Vontobel") besloten heeft openbaar te maken, en vertegenwoordigen geen, en dienen niet te worden geïnterpreteerd als, een aanbod of verzoek van Vontobel tot aankoop, inschrijving op of verkoop van effecten. Beleggers kunnen de op deze webpagina’s beschreven effecten niet rechtstreeks van Vontobel kopen of rechtstreeks aan Vontobel verkopen en kunnen bij Vontobel niet rechtstreeks inschrijven op deze effecten. Dit is uitsluitend mogelijk via hun eigen bank/tussenpersoon.
Geen overeenkomst tot het verstrekken van informatie; geen advies; hotline; klachten

Het gebruik van deze webpagina’s brengt geen contractuele relatie met Vontobel tot stand die verder reikt dan deze Gebruiksvoorwaarden. In het bijzonder dient de informatie die door Vontobel op deze webpagina’s wordt gepresenteerd niet te worden geïnterpreteerd als een aanbod van Vontobel tot het aangaan van een adviesovereenkomst of andere overeenkomst met betrekking tot het al dan niet kosteloos verstrekken van informatie. Derhalve brengt het bezoek van de gebruiker aan deze webpagina’s of het bekijken door de gebruiker van informatie op deze webpagina’s geen overeenkomst met betrekking tot het verstrekken van informatie tussen Vontobel en de gebruiker tot stand.

Noch de informatie op deze webpagina’s, noch de informatie die gebruikers ontvangen via de hotline, mag worden geïnterpreteerd als een beleggings-, belasting- of ander advies. Bij dergelijke informatie is geen rekening gehouden met de specifieke situatie van de gebruiker wat betreft, onder andere, zijn of haar kennis van de effecten in kwestie, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid, financiële situatie alsook zijn of haar belastingtechnische en boekhoudkundige situatie. Dergelijke informatie is geen vervanging voor het advies van uw bank/tussenpersoon of andere belasting- of financieel adviseur, welk in ieder afzonderlijk geval van essentieel belang is voor het nemen van een beslissing met betrekking tot aankoop, inschrijving of verkoop.

Gebruikers dienen bezwaren of klachten met betrekking tot deze webpagina’s schriftelijk te richten aan het volgende adres:

Bank Vontobel Europe AG
Niederlassung Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Duitsland

Geen financiële analyse

De informatie die op de webpagina’s wordt aangeboden, is geen financiële analyse en voldoet niet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het verzekeren van het onpartijdige karakter van financiële analyses. Evenmin is dergelijke informatie onderworpen aan een verbod op handel voorafgaand aan de publicatie van financiële analyses.

Risico’s

Aan de aankoop van en inschrijving op effecten zijn financiële risico’s verbonden. In ongunstige omstandigheden kunnen dergelijke risico’s bewaarheid worden en resulteren in een verlies van het totale geïnvesteerde vermogen. Potentiële beleggers moeten zorgvuldig het basisprospectus, de desbetreffende definitieve voorwaarden en eventuele supplementen op het basisprospectus lezen voor een goed begrip van de risico’s die samenhangen met een belegging in effecten. Potentiële beleggers dienen hun eigen bank/tussenpersoon of andere belasting- of financieel adviseur te raadplegen voordat zij een beslissing met betrekking tot aankoop, inschrijving of verkoop nemen.

Koersinformatie

De koersinformatie op deze webpagina’s ofwel is afkomstig van derden zoals dienstverleners die financiële informatie verstrekken ofwel is door Vontobel zelf berekend, en op deze informatie dient niet te worden vertrouwd als uitgangspunt voor het voorspellen van toekomstige waarden of koersen.

In sommige gevallen worden de huidige effectenkoersen en onderliggende waarden met een vertraging getoond. Gebruikers kunnen aanvullende koersinformatie, in het bijzonder informatie over de eerdere koersresultaten van de onderliggende waarden, vinden op de plaats waarnaar in het prospectus voor de desbetreffende effecten wordt verwezen. Koersresultaten in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de koersresultaten van de onderliggende waarden of effecten in de toekomst. Opgemerkt zij dat Vontobel geen garantie geeft met betrekking tot de juistheid van de koersinformatie en dat de koersinformatie te allen tijd kan worden gewijzigd (zie ook het onderstaande artikel “Geen garantie met betrekking tot inhoud” over de uitsluiting van garantie). Potentiële beleggers dienen hun eigen bank/tussenpersoon of andere belasting- of financieel adviseur te raadplegen voordat zij een beslissing met betrekking tot aankoop, inschrijving of verkoop nemen.

Informatie over rendementen

Op deze webpagina’s heeft alle informatie over rendementen, zoals bonusrendementen of maximumrendementen, betrekking op bruto rendementen waarbij geen rekening is gehouden met de te maken kosten en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de door desbetreffende belegger te betalen belastingen. Beleggers zullen in de praktijk kosten en belastingen verschuldigd zijn die het rendement drukken. Deze kosten bestaan bijvoorbeeld uit de kosten van een beleggingsrekening of transactiekosten. De mate waarin dergelijke kosten en belastingen van invloed zijn op het netto rendement hangt af van het bedrag van de investering en de daadwerkelijk door desbetreffende belegger te maken kosten en te betalen belastingen. Potentiële beleggers dienen hun eigen bank/tussenpersoon en/of andere belasting- of financieel adviseur te raadplegen voordat zij een beslissing met betrekking tot aankoop, inschrijving of verkoop nemen.

Essentiële-informatiedocument

Indien vereist door toepasselijke wetgeving of indien Vontobel, zonder daartoe verplicht te zijn, besluit om essentiële-informatiedocumenten beschikbaar te stellen, zijn op deze webpagina’s productinformatiebladen beschikbaar in de sectie “Documenten” bij desbetreffende productbijzonderheden.

Voor zover de gebruiker een essentiële-informatiedocument opvraagt, is Vontobel gerechtigd – maar niet verplicht – gebruikersgegevens op te slaan (met name het IP-adres, de provider en de referrer-URL, d.w.z. de laatst bezochte website), het tijdstip van toegang en de inhoud van het aan de gebruiker verzonden essentiële-informatiedocument. Dergelijke gegevensopslag is bedoeld om te voldoen aan de vereisten van regelgeving, en de opgeslagen gegevens kunnen tevens worden gebruikt in de context van juridische geschillen tussen de gebruiker of andere beleggers en Vontobel. Ook op deze gegevens is het gegevensbeschermingsbeleid van toepassing.

Prospectus

Gebruikers die een aankoop van / inschrijving op de op deze webpagina’s beschreven effecten overwegen moeten zorg dragen voor zorgvuldige lezing van het basisprospectus dat, tezamen met de definitieve voorwaarden en eventuele supplementen op het basisprospectus, op deze webpagina’s is gepubliceerd (zie de titel "Prospectussen" en de desbetreffende productbijzonderheden) en dat gratis verkrijgbaar is bij de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland.

Belangenconflicten

Opgemerkt zij dat Vontobel van tijd tot tijd effecten, grondstoffen, futures en opties koopt of verkoopt voor dekkings- en andere doeleinden, of daarin (long- of short-) posities aanhoudt die identiek zijn aan of verband houden met dergelijke effecten. Dit kan mogelijk van negatieve invloed zijn op de waarde van de effecten. Bovendien is het mogelijk dat Vontobel optreedt als berekeningskantoor of sponsor van de onderliggende waarden en is het mogelijk dat Vontobel, in die hoedanigheid, beslissingen neemt die van negatieve invloed zijn op de waarde van de effecten.

Verkoopbeperkingen

De producten die op deze webpagina’s zijn omschreven, mogen niet in ieder land te koop worden aangeboden en zijn in ieder geval gereserveerd voor de groep personen die bevoegd is de producten te kopen. De verkoopbeperkingen die van toepassing zijn op de specifieke producten zijn te vinden in desbetreffende prospectussen en moeten door de gebruiker zorgvuldig worden gelezen.

In het bijzonder zijn de volgende verkoopbeperkingen van toepassing:

Rechtspersonen die in de Verenigde Staten zijn gevestigd.

De informatie op deze webpagina’s is niet bedoeld voor de VS. Het is Amerikaanse burgers (in de zin van Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933) en rechtspersonen die in de VS zijn gevestigd verboden deze webpagina’s te bezoeken. De informatie op deze webpagina’s mag niet worden verspreid of openbaar gemaakt in de VS of andere landen waarin dit een inbreuk op de toepasselijke wetgeving van het land in kwestie zou zijn. De hier genoemde effecten zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, en er is geen toestemming verkregen voor verhandeling van deze effecten overeenkomstig de Amerikaanse Commodities Exchange Act van 1936. De effecten mogen niet worden verkocht of aangeboden in de VS, aan Amerikaanse burgers of rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in de VS.

De producten die zijn beschreven op deze webpagina’s worden alleen aangeboden of verkocht aan rechtspersonen in andere rechtsgebieden indien dit is toegestaan krachtens de wettelijke bepalingen die aldaar van toepassing zijn.

Geen garantie met betrekking tot inhoud

Het ter beschikking stellen van deze webpagina’s dan wel de inhoud van deze webpagina’s of andere diensten schept geen verplichtingen aan de zijde van Vontobel jegens de gebruikers.

Hoewel deze webpagina’s zijn gebaseerd op informatie die door Vontobel als betrouwbaar wordt beschouwd en Vontobel ernaar streeft deze informatie up-to-date te houden, geeft Vontobel geen enkele garantie met betrekking tot de informatie op deze webpagina’s (bekendmakingen met betrekking tot de voorwaarden van de effecten daargelaten). Vontobel geeft met name geen garantie met betrekking tot (a) de kwaliteit, nauwkeurigheid, actualiteit, beschikbaarheid en volledigheid van de gegevens en andere informatie op deze webpagina’s, (b) de tijdige en juiste kennisgeving aan gebruikers betreffende het bereiken van de gedefinieerde limieten en drempels, (c) het blijven verstrekken of updaten van dergelijke informatie in de toekomst, (d) de mate waarin de effecten geschikt of passend zijn voor de beleggers, (e) de boekhoudkundige en belastingtechnische gevolgen van het beleggen in effecten en (f) de toekomstige koersresultaten van de effecten. Beleggers dienen hun eigen bank/tussenpersoon en/of andere belasting- of financieel adviseur te raadplegen voordat zij een beslissing met betrekking tot aankoop, inschrijving of verkoop nemen.

Bij de waarden en prijzen die op deze webpagina’s worden gepresenteerd, is de omvang van transacties buiten beschouwing gelaten, d.w.z. dat de omvang van een specifieke transactie kan resulteren in afwijkende waarden of prijzen. Voorts kunnen de waarden en prijzen die op deze webpagina’s worden gepresenteerd afwijken van de waarden of prijzen die op desbetreffende markt kan worden gerealiseerd op het moment dat een gebruiker specifieke effecten of valuta wil kopen of verkopen.

Links

Deze webpagina’s kunnen links bevatten naar websites die worden gefinancierd en onderhouden door derden. Vontobel stelt dergelijke links aan gebruikers ter beschikking uitsluitend om hen te helpen andere sites te vinden. Vontobel heeft de informatie, software of producten op dergelijke sites niet nader onderzocht wat betreft inhoud of juist functioneren. Derhalve geeft Vontobel geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Voorts aanvaardt Vontobel geen aansprakelijkheid voor technische gebreken of virussen op dergelijke sites. Het feit dat Vontobel een link ter beschikking stelt, is geen aanbeveling of bevestiging van Vontobel met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites, hun eigenaars of de personen die voor dergelijke sites verantwoordelijk zijn.

Rechten met betrekking tot inhoud en lay-out

De inhoud en lay-out van de webpagina’s, met inbegrip van de onderliggende software, zijn auteursrechtelijk en anderszins beschermd. Het (volledig of deels) reproduceren, doorgeven, wijzigen, linken of gebruiken van de webpagina’s voor openbaar of commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van Vontobel is verboden. Downloads en kopieën van deze webpagina’s zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel privégebruik en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Gegevensbescherming

Verdere informatie over gegevensbescherming, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, is te vinden onder de volgende link. De informatie die wordt gepubliceerd onder de link heeft voorrang.
https://www.vontobel.com/privacypolicy

Wijzigingen

Vontobel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving één, meerdere of alle webpagina’s dan wel de totale werking van de website te wijzigen, verwijderen of tijdelijk te onderbreken, zulks met inbegrip van de aangeboden diensten, informatie, kenmerken en functies die via deze website toegankelijk zijn.

Vontobel behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechterlijke bevoegdheid

Op deze Gebruiksvoorwaarden is de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Ingeval er juridische geschillen ontstaan in verband met deze Voorwaarden zijn alle particuliere gebruikers die geen ingezetene zijn van een van de landen waar Verordening (EG) Nr. 1215/2012 van de Raad d.d. 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken van toepassing is, of een van de landen die het verdrag van Lugano van 16 september 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken hebben ondertekend of geratificeerd, alsmede alle commerciële gebruikers onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Frankfurt am Main, Duitsland.